RABLA CLASIC – Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

 

Lansarea programului: – LUNAR:

1 aprilie – Persoane juridice si institutii publice (inclusiv primariile)

6 mai – Persoane fizice

3 iunie – Persoane juridice si institutii publice (inclusiv primariile)

6 iulie – Persoane fizice

3 august – Persoane juridice si institutii publice (inclusiv primariile)

7 septembrie – Persoane juridice si institutii publice (inclusiv primariile)

5 octombrie – Persoane fizice

2 noiembrie – Persoane juridice si institutii publice (inclusiv primariile)

 

Beneficiază de prima de casare persoana juridică/UAT-urile/persoana fizica, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) a obţinut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;
 2. b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere şi contractul de finanţare;
 3. c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 4. d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 5. e) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 6. f) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

 

Poate participa în cadrul programului solicitantul care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de acceptare:

 1. a) acţionează în nume propriu;
 2. b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. c) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
 4. d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, radiere, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 5. e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperate integral;
 7. g) nu are activitatea principală şi nu desfăşoară activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei , 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013; prin urmare, autovehiculul ce urmează a fi achiziţionat prin program nu va fi utilizat pentru desfăşurarea acestor activităţi şi nici pentru transport rutier de mărfuri;
 8. h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
 9. i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin program, cu excepţia operaţiunilor finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.

 

Prima de casare şi ecobonusurile

(1) Solicitantul beneficiază de prima de casare la achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin un autovehicul uzat. Cu excepţia cazului în care se achiziţionează o motocicletă, la achiziţionarea unui autovehicul nou, solicitantul poate preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (3) lit. c).

(2) Prima de casare se acordă în funcţie de cantitatea de emisii de CO_2 km generată de sistemul de propulsive al autovehiculului nou, astfel:

 1. a) pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 160 g CO_2/km în sistem WLTP;
 2. b) pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, conform informaţiilor înscrise în COC.

(3) Cuantumul primei de casare este de:

 1. a) 6.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 2. b) 6.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 3. c) 9.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.

 

(4) La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:

 1. a) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WLTP;
 2. b) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 3. c) 3.000 lei, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 4. d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 5. e) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2 /km în sistem WMTC.

(5) În situaţia în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplineşte mai multe dintre caracteristicile prevăzute la alin. (4), ecobonusurile se pot cumula.

(6) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcţionare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante. Excepţie fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2 /km în regim de funcţionare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la rubrica 4.0.3.

(7) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi. Prin excepţie, prima de casare poate fi cumulată cu operaţiunile finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.

(8) Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program.

(9) Acordarea primei de casare solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu al Comisiei din 18 decembrie 2013 Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20 /2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (9) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, AFM comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407 /2013.

(12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate; în caz contrar, solicitarea va fi nulă, conformprevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ACCEPTARE

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
 2. b) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
 3. c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
 4. d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
 5. e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
 6. f) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din

întreprinderea unică respectivă;

 1. g) declaraţia pe propria răspundere privind activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.