Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in mediul rural – PNDR 6.4

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

 

Valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul PNDR 6.4:

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de pana la 200.000 EURO si nu va depasi:

 • 70% din valoarea eligibila a proiectului.
 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie

 

Ce tipuri de investiții se finanțează in cadrul PNDR 6.4?

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Tipuri de cheltuieli sunt eligibile in cadrul PNDR 6.4:

– Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;

–  Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping,parc rulote, bungalow-uri;

– Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;

–   achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

–   investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanța umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Mașina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a)  dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
 2. b)  sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 3. c)  sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 4. d)  sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
 5. e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e).

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii,altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Contacteaza-ne

  Prin trimiterea acestui formular esti de acord cu stocarea si procesarea datelor tale de catre acest site conform Politicii de confidentialitate

  Sunt de acord