Startup Nation 2024

Startup Nation 2024

Bugetul Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 este 446.185.295,00 euro calculat la cursul Inforeuro din luna aprilie 2024,  din care :

–  Pilonul I Activarea potențialului anteprenorial al tinerilor cu un buget de 295.750.000,00 euro,

–  Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea anteprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă cu un buget de 150.435.295,00 euro

Beneficiarii finali vor fi:

 1. Tineri sub 30 de ani – persoană cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 2. Tineri cu vârsta de peste 30 de ani – persoană cu vârsta între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în  2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare , inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 3. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel cum sunt definite în art. 5 pct.III din  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 4. Șomer –astfel cum este definit în art. 5 pct.IV din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 5. Șomer de lungă durată – astfel cum este definit  în art.5 pct.IV^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 6. Persoane inactive – sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 7. Persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii – persoane cu nivel scăzut de instruire (ultimul nivel de școlarizare absolvit ISCED 2), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 8. De asemenea, în fiecare dintre categoriile de mai sus sunt incluse, cu respectarea celorlalte condiții, și „persoanele reîntoarse în țară”, după cum se observă. O persoană reîntoarsă în țară este cetățean român, care face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate 12 luni consecutive anterioare înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului.

Prin urmare, vor fi excluse de la finanțare majoritatea persoanelor care au loc de muncă sau sunt deja patroni ori derulează diverse activități formale (pe PFA, activități independente etc.) și în același timp au vârsta de cel puțin 35 de ani la momentul înscrierii în program și care, totodată nu se încadrează nici în categoria celor din grupurile dezavantajate pe piața muncii (persoane cu dizabilități,  cei eliberați din închisoare, persoane cu grad scăzut de instruire, oamenii din mediul rural etc.).

În cadrul componentei specifice pilonului I Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile.

Minim 10% din persoanele fizice sprijinite pentru participarea la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor fi persoane ce aparțin minorității rome. Încadrarea în categoria de persoane aparținând minorității rome se realizează pe bază de declarație pe propria răspundere.

În cadrul componentei specifice pilonului II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile, care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate.

Pentru a beneficia de sprijin întreprinderile trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Sunt înființate de către persoane din grupul țintă eligibil care participă la activitățile Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024;
 2. b) Sunt înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) Se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) Formularul de finanțare care stă la baza dezvoltării întreprinderii a fost selectat de către administratorul schemei de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile procedurii de implementare a programului, aprobată prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, și prevederile procedurilor operaționale aferente MEAT;
 5. e) Au sediul social și implementează afacerea în regiunea de dezvoltare în care are domiciliul persoana fizică eligibilă în cadrul programului;
 6. f) Respectă criteriile de eligibilitate stabilite prin procedura de implementare a Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024;
 7. g) Respectă criteriile de eligibilitate stabilite în conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice elaborat de către Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 și în conformitate cu prevederile Schemei de minimis asociate Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.

(9)        Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține activitatea și ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare.

(10)      Beneficiarul ajutorului de minimis nu are dreptul de a înstrăina acțiunile/părțile sociale pe perioada implementării sau sustenabilității afacerii, sub sancțiunea neacordării sau recuperării ajutorului de minimis acordat.

Pentru a putea obține granturile de 50.000 EUR, să de facă patroni, potențialii beneficiari ai programului Startup Nation 2024 vor trebui să treacă prin cursuri de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale, derulate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Pentru organizarea acestor cursuri, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va încheia contracte de formare profesională cu furnizorii autorizați de cursuri de antreprenoriat, în baza unui proces transparent de selecție, astfel:

–  MEAT va publica anunț de selecție pe site-ul instituției, care va cuprinde condițiile minime de selecție ale furnizorilor de formare profesională;

– comisia de selecție, desemnată prin ordin la ministrului economiei antreprenoriatului și turismului, va verifica respectarea tuturor criteriilor de selecție și va selecta toți furnizorii care îndeplinesc condițiile minime de selecție;

– în baza rezultatului selecției, MEAT va încheia contracte de formare profesională și va afișa pe site-ul instituției lista tuturor furnizorilor selectați;

– persoanele fizice, din grupul țintă, vor selecta furnizorul de formare,

– furnizorii vor organiza cursurile de formare profesională și vor transmite toată documentația aferentă conform procedurii de implementare a programului;

– după validarea documentației aferente fiecărui absolvent din grupul țintă, MEAT va proceda la plata către furnizorii de formare a contravalorii cursurilor, în sumă de  24,81 lei/ora pentru fiecare absolvent, compusă din 19,81 lei / oră aferentă formării și 5 lei/oră subvenție. Plata contravalorii cursurilor de formare este condiționată de eliberarea certificatului de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– După validarea documentației fiecărui absolvent din grupul țintă, furnizorii de cursuri vor proceda la plata către fiecare absolvent a subvenției de participare la curs, în sumă de 5 lei/oră/absolvent și vor pune la dispoziția MEAT documentația completă conform legislației programului.