Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

industriei alimentare

Beneficiarii

(1) Proiectele pentru construirea pe teritoriul României de noi capacități de producție a energiei din sursele regenerabile de energie menționate la art. 2 alin. (2), selectate drept câștigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurențială, pot avea ca beneficiari:

 1. a) întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari), legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 2. b) întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari);
 3. c) organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Potențialii beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat prevăzuți la alin. (1) lit. a) și b) din sectoarele agricultură și industrie alimentară trebuie să aibă înscrise și autorizate în statutul societăților ca activități principale sau activități secundare activități desfășurate în sectoarele menționate definite de următoarele coduri CAEN:

 1. a) cod CAEN 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 2. b) cod CAEN 10 – Industria alimentară;
 3. c) cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor.

(3) Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70% din producția pe un an a centralei regenerabile finanțate.

(1) Potențialii beneficiari pot depune proiecte numai individual.

(2) Potențialii beneficiari pot depune un singur proiect pe sesiune, în limitele prevederilor stabilite la art. 17 alin. (1).

Oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială conține cel puțin următoarele informații:

 1. a) denumirea ofertantului și dimensiunea întreprinderii;
 2. b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a finalizării acestuia;
 3. c) obiectivele proiectului și rezultatele așteptate;
 4. d) localizarea proiectului;
 5. e) bugetul proiectului;
 6. f) lista costurilor proiectului (eligibile și neeligibile);
 7. g) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW, valoare ce va reprezenta un criteriu de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială;
 8. h) analiza cost-beneficiu.

Condiții generale de eligibilitate a proiectelor

(1) La momentul depunerii ofertei, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 1. a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
 2. b) proiectul trebuie să vizeze realizarea capacităților noi de producere și/sau stocare a energiei electrice din surse eoliene sau solare;
 3. c) pentru prima licitație ce se intenționează a fi desfășurată în 2023, valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:

(i) pentru energie eoliană:

– 1.400.000 euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW inclusiv

– 700.000 euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

(ii) pentru energie solară:

– 1.000.000 euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW inclusiv;

– 500.000 euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care se poate acorda nu poate depăși 20.000.000 euro pe întreprindere și pe proiect de investiții. Prin întreprindere se înțelege una sau mai multe entități juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene^1. Analiza încadrării întreprinderilor care formează „entitatea economică unică“ (single economic unit) se poate baza pe declarația pe propria răspundere din partea întreprinderii solicitante, precum și pe documentele corporative care dovedesc autonomia între întreprinderi.

Cheltuielile eligibile

(1) Prevederile prezentului capitol sunt în concordanță cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.

(2) Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv costurile de investiții în stocarea de energie electrică pentru instalațiile cu capacitatea de producție de energie din surse regenerabile de energie mai mare de 1 MW, astfel cum sunt prevăzute în anexă. Costurile de operare nu sunt eligibile.

(3) Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate.