Linie noua de finantare pentru IMM-uri: Granturi pentru investiții în activități productive (50.000 euro – 200.000 euro) si Granturi pentru capital de lucru, sub forma de sumă forfetară(15% din cifra de afaceri pe anul 2019) și nu poate depăși suma de 150.000 euro

Rata de cofinanțare:

 • Microgrant – 0%;
 • Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
 • Granturile pentru investiții în activități productive – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea proiectului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%);

Durata de implementare a proiectului

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 40 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Eligibilitatea solicitantului / partenerilor

Poate beneficia de finanțare nerambursabilă solicitantul specificat în capitolul 1.7, care a aplicat în parteneriat (proiectul urmând a fi depus de către liderul de parteneriat), care îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate (anexa 2):

 1. Solicitantul/partenerul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
 2. mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 3. mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 4. Solicitantul/partenerul nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 5. Solicitantul/partenerul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru implementarea aceluiași proiect. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 6. Solicitantul/partenerul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
 7. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
 8. Solicitantul/partenerul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care institutia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă
 9. Solicitantul/partenerul îndeplinește condițiile sau cerințele specifice acțiunii pentru care este lansat apelul
 10. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 11. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
 12. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;
 13. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare);
 14. Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a Autorității de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

 

Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA aferent în condițiile în care TVA nu poate fi recuperat*)

1. Costurile investițiilor în active corporale și necorporale:

a. Cheltuieli cu achiziția de echipamente IT&necesare pentru proiectarea si dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat; (MySMIS = 21/64)

b. cheltuielile cu achiziția de licente software necesare proiectarea si dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat; (MySMIS = 22/76)

c. cheltuieli cu achizitia de servicii de programare software necesare pentru proiectarea si dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat (MySMIS = 29/106);

2. Cheltuieli de informare și publicitate – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și tabelului de mai jos referitor la cheltuieli de informare și publicitate (MySMIS = 8/17)

3. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect * *(management intern de proiect și echipa de implementare internă) – doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de consultanță:

a. Cheltuieli salariale pentru echipa de management a proiectului – personal angajat al beneficiarului finanțării şi/sau personal ce urmează a fi angajat de către solicitant, pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în afara organigramei, în cadrul proiectului (conform legislației în vigoare); (MySMIS = 9/21)

b. Cheltuieli salariale pentru echipa de implementare a proiectului – personal angajat al beneficiarului finanțării şi/sau personal ce urmează a fi angajat de către solicitant, pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în afara organigramei, în cadrul proiectului (conform legislației în vigoare); (MySMIS = 25/83, 25/87)

d. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului; (MySMIS = 10/30)

e. Birotică – pentru echipa de management (conform H.G. nr. 2139/30.11.2004); (MySMIS = 9/25)

f. Achiziția de echipamente TIC –pentru echipa internă de management si implementare; (MySMIS = 9/25, MySMIS =21/64)

4. Cheltuieli indirecte – sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15% din costurile eligibile directe cu personalul. (MySMIS = 10/30)

5.Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: (MySMIS = 7/15)

a. auditare financiară (conform reglementărilor naționale);

b. auditare tehnică – din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC, inclusiv din punct de vedere al securității aplicației/sistemului, testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic și simplitatea în exploatare a interfeței utilizator, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

6.Cheltuieli aferente operațiunilor b), c) și d) în conformitate cu Îndrumarul pentru MEEMA (MYSMIS =58/301, MYSMIS =58/302, MYSMIS =59/303)

FORMULAR DE CONTACT

  Prin trimiterea acestui formular esti de acord cu stocarea si procesarea datelor tale de catre acest site conform Politicii de confidentialitate

  Sunt de acord