Fonduri UE 2024 în București-Ilfov intre 25.000-200.000 EUR pentru firmele micro, prin Programul Regional.

Fonduri UE 2024 în București-Ilfov intre 25.000-200.000 EUR pentru firmele micro, prin Programul Regional.

 

Condițiile de eligibilitate a beneficiarilor de granturi pentru microîntreprinderi, în București-Ilfov

– Solicitantul să fie societate comercială înregistrata în baza Legii societăților nr. 31/1990 (SRL, de exemplu), societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 (cooperative), sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 (microîntreprinderi deschise de antreprenori tineri).

– Firma se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform Legii 346/2004 și Legii 62/2014 ( are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

– Firma are sediul social/punct de lucru în mediul urban din Regiunea București-Ilfov

Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 70 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară.

– Proiectul propus spre finanțare nu are demarate procedurile de achiziții și/sau lucrările de execuție înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect și pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă/declarația expertului contabil.

– Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent parțial sau în totalitate de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului.

LISTA codurilor CAEN eligibile: de la IT la fabricarea mobilei

Lista domeniilor de activitate eligibile cuprinde aproape 200 de coduri CAEN finanțabile, conform proiectului de Ghid al solicitantului.

Aici, firma trebuie să îndeplinească o condiție de autorizare a codului CAEN eligibil, vizat de investiție:

 1. Solicitantul are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

SAU

 1. În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul are:
 2. a) codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.

sau

 1. b) codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul își asumă că la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Solicitantul trebuie să respecte una dintre cerințele de mai sus, în funcție de tipologia investiției, respectiv fie punctul 1, fie punctul 2 litera a), fie punctul 2 litera b).

Activități eligibile la granturile micro de max. 200.000 EUR în Regiunea București-Ilfov

Activitati care pot fi finanțate în cadrul proiectelor:

 1. Investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor:

Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;

Achiziționarea de echipamente echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică  etc.

 1. Investiția în active necorporale: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
 2. Investițiile pentru procese de producție producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor în IMM implică reducerea utilizării materiilor prime, adoptarea unor tehnici de producție mai puțin poluante, utilizarea surselor regenerabile de energie și/sau a unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, reducerea la minimum a generării de deșeuri și reciclarea materialelor, de exemplu:

 

– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și/sau sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie[1] pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare: instalarea de sisteme de iluminat cu consum redus de energie, achiziționarea de echipamente/utilaje eficiente din punct de vedere energetic, automatizarea proceselor pentru a reduce risipa de energie;

– integrarea tehnologiilor de control al poluării, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

– obținerea de noi certificări de tipul ISO 14001 – sistem de management de mediu;

– creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia;

– achiziționarea de echipamente/soluții/tehnologii având componente reutilizabile sau utilizarea de materii prime (inclusiv materii prime critice) obținute din materiale reciclate;

– achiziționarea de echipamente electrice şi electronice având un procent minim de componente reutilizabile (exemplu: un procent de 30% din totalul echipamentelor să aibă componente reutilizabile);

– achiziționarea de materiale de construcții având în compoziție un procent minim de materii prime reutilizabile;

– alte investiții specifice economiei circulare pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar (ex: achiziționarea de containere pentru colectarea DEEE-urilor sau colectare selectivă, sau tocătoare biodegradabile pentru resturi vegetale şi alimentare; predarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor în baza unui contract etc.);

 1. Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții:

– achiziție servicii pentru realizarea analizei piețelor internaționale cu potențial și selectarea piețelor țintă;

– achiziție servicii pentru realizarea strategiei de export pentru piețe externe;

– achiziție servicii de inovare pentru crearea unor produse inovatoare pentru intrarea pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

– achiziție servicii pentru realizare design pentru ambalare și etichetare, în vederea intrării pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

– achiziție servicii pentru realizarea brandului și promovare (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiză a piețelor țintă sau din strategia de export);

– achiziție servicii pentru certificare și standarde de calitate (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);

– achiziție servicii de promovare pe piețe externe;

= achiziție servicii de participare la misiuni economice internaționale, târguri, expoziții, etc.;

 1. Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente achiziționate prin proiect;
 2. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională, de tipul:

– activități de întărire a cooperării între microîntreprinderi și asociații de afaceri, universități, organizații de cercetare;

– activități de sprijinire a microîntreprinderilor pentru participare în rețele (clustere, centre de afaceri inovative, etc.);

– participarea microîntreprinderilor la platforme S3 etc.

 1. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora;
 2. Activități privind managementul implementării proiectului;
 3. Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
 4. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.