Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Fondul pentru Modernizare

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Sesiunea 2024

 

Activităţi eligibile

–        Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

–        Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

Tipuri de solicitanţi

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

 

Valoarea maximă a finanțării din Fondul pentru modernizare

 

Pentru proiectele finanțate prin procedura de ofertare concurențială pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei produsă din surse regenerabile intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul FM este de 100% din costurile eligibile prevăzute în Anexa nr. 4.

 • 000.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 1 MW (inclusiv)
 • 000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 1 MW

Notă: Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.

 

Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 • Are un obiectiv general unic, clar definit;
 • Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
 • Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic.
 • Există un singur Aviz Tehnic de Racordare/un singur racord la rețeaua de transport sau de distribuție.

 

Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit.

Solicitantul va demonstra caracterul unitar al proiectului în cadrul formularului Cererii de finanțare (Anexa 1).

În conformitate cu regulile de ajutor de stat, solicitantul nu poate primi un ajutor mai mare de 20 milioane euro pe beneficiar.

Proiectul unic de investiție” înseamnă orice investiție inițială legată de aceeași activitate sau de o activitate similară demarată de beneficiarul ajutorului la nivel de grup într-un interval de trei ani de la data inițierii lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3.

Un beneficiar poate depune două sau mai multe proiecte pentru finantare, cu condiția ca acestea să nu fie un proiect unic de investiții. Două sau mai multe proiecte reprezintă un proiect unic în cazul în care începerea lucrărilor la aceste proiecte se realizează în cadrul unei perioade de trei ani, dacă investițiile sunt realizate în aceeași regiune NUTS 3 și dacă companiile care efectuează investițiile aparțin aceluiași grup. Precizăm că, pentru a aparține aceluiași grup, companiile trebuie să formeze o grupare de companii mamă și filiale care funcționează ca o singură entitate economică printr-o sursă comună de control. Prin urmare, un grup de companii poate aplica pentru 2 sau mai multe proiecte, dar trebuie să se analizeze dacă proiectele sunt dezvoltate în aceeași regiune de dezvoltare NUTS 3 și dacă lucrările se realizează în cadrul unei perioade de trei ani. În caz afirmativ, grupul nu poate primi mai mult de 20 milioane euro/beneficiar .

 

Ajutoarele pentru investiţii se acordă numai capacităților nou instalate, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei.

 

Activitatea înscrisă în Statutul societăţii (principală sau secundară) se încadrează într-una din categoriile prevăzute de codul CAEN 3511, respectiv:

 • Productie de energie electrică;
 • Comercializare de energie electrică;

Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și  mai mic de 7,5 în ultimul an financiar;

Dacă solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorul de solvabilitate sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înfiinţat în anul depunerii Cererii de finanțare), trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.

Scrisoarea de confort va cuprinde obligatoriu următoarele mențiuni:

“ ….(instituție bancară) confirmă faptul că pentru proiectul depus de solicitanta …(se va menționa denumirea completă a proiectului) a fost aprobată o facilitate de creditare în sumă de …(se va menționa suma în cifre și în litere și aceasta va acoperi integral suma aferentă cofinanțării și cheltuielilor neeligibile).

Prezenta scrisoare servește ca document justificativ care atestă existența sursei de finanțare a solicitantului pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul anterior menționat.”

 

 1. Capacitatea minimă produsă :

 

1 – pentru proiecte fotovoltaice

Factor de capacitate de minim 11,4%, reprezentând echivalentul a 1000 h/an de funcționare la capacitatea instalată

2 – pentru proiecte eoliene

Factor de capacitate de minim 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcționare la capacitatea instalată

3 – pentru proiecte hidro

Factor de capacitate de minim 27,4%, reprezentând echivalentul a 2400 h/an de funcționare la capacitate instalată

 

Documente necesare:

 1. Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 20 zile înainte de depunerea Cererii de finanțare), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale acesteia.
 2. Studiului de fezabilitate cu HG907/2016:
 3. Studiul de fezabilitate (nu mai vechi de 2 ani) care să cuprindă și documente justificative (ex: facturile de electricitate, pe 12 luni consecutive din perioada 2020-2023, cu consumul în format tabelar sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi, din care să reiasă consumul propriu potrivit prevederilor prezentului ghid sau altele). Pentru cazul în care există facturi de la care se poate începe estimarea consumurilor de energie electrică și se preconizează instalarea de noi consumatori de energie electrică la nivelul beneficiarului, consumul suplimentar de energie electrică va fi evaluat la nivelul studiului de fezabilitate sau într-un document distinct (asumat de solicitant) și prezentat drept consum mediu anual prognozat
 4. Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate va face parte personal autorizat de către A.N.R.E. în domeniul proiectării instalațiilor electrice. Se va anexa studiului de fezabilitate documentul doveditor.
 5. Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant din aceasta;
 6. Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din aceasta;
 7. Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societăţii) privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;
 8. Declaraţia unică (Anexa 3) și un extras de cont bancar/scrisoare de bonitate din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și 
 9. ATR pentru locul de producere

Notă:

Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea Cererii de finanțare dar depunerea avizului este obligatorie la încheierea contractului de finanțare.

 1. Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului, iar construcția acestuia este posibilă;
 2. Orice document/înscris care atestă dreptul de folosință (ex: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/închiriere/administrare etc.) valabil cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este deținut de beneficiar se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului
 3. Extras de carte funciară, valabil la data depunerii, în care este intabulat dreptul de folosinta, care să probeze că imobilele (teren și/sau clădiri) sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
 4. Certificat de urbanism sau document echivalent emis de către autoritatea competentă pentru obiectul cererii de finanțare, în termen de valabilitate;
 5. Actul de reglementare privind protecția mediului emis de către autoritatea competentă (Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu)/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, dacă acest document este cerut prin certificatul de urbanism.
 6. La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului.

 

Implementarea financiară a proiectului

 

Mecanismul prefinanțării și rambursării cheltuielilor efectuate

Beneficiarul poate accesa mecanismul de prefinanțare și cerere de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la ME, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligația să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.