Finantare sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Finantare sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

– Sesiunea 2023 –

Solicitanţi eligibili pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil:

• Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 75, punctul 4 al R(UE) nr. 2115/2021, care se instalează ca șef al exploatației agricole;

În cazul persoanelor fizice/ Persoană Fizică Autorizată/ Întreprindere individuală/ Întreprindere     Familială, tânărul trebuie să dețină un controlul privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

• Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 75, punctul 4  al R(UE) nr. 2115/2021 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

    În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:

•       exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic

                 SAU

•        exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni/ parți sociale) și administrator/ manager. Condiția este îndeplinită şi dacă mai multe persoane fizice tineri fermieri dețin împreună calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți acționarii/ asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, situație în care unul dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/manager.

Exploataţia tânărului fermier trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• Exploataţia are o dimensiune economică  de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană  și maximum 100.000 SO;

• Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanţi eligibili:

În cadrul intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

• persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

•       individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);

•        ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);

•       ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

• asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

• să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/ individuală sau persoană juridică română;

• să acţioneze în nume propriu.

Categoriile de solicitanţi restricţionate de la finanțare :

•  Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

•  Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112,  beneficiarii măsurii 411-112 „Instalarea tinerilot fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020 și beneficiarii perioadei de tranziție 2020-2021, precum și cei ai intervenției DR-30 din PNS 2023-2027;

• Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007-2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, cele din perioada de tranziție 2020-2021, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul;

• Beneficiarii contractelor de finanțare ai intervenției DR-30 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte intervenții de investiții ( DR-13, DR-14, DR-15, DR-16, DR-20, DR-22, DR-23) din cadrul PNS  2023 – 2027, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNS 2023-2027.

CERINȚE APLICABILE TÂNĂRULUI FERMIER ȘI EXPLOATAȚIEI ÎN VEDEREA ACCESĂRII SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, denumită în continuare DR 30, iar solicitanții trebuie să îndeplinească la momentul depunerii cererii de finanțare, condiția de a nu fi trecut mai mult de 2 ani de la data instalarii, chiar dacă forma de organizare a solicitantului este diferită față de cea de la data instalarii.

Data instalării – reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole, indiferent de forma de organizare a acestuia, s-a înregistrat pentru prima dată în sistemul integrat de administrare și control  (IACS) gestionat de APIA.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă cu dimensiunea de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană, iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 2 ani înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR.

•        Similar, înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute/ propuse sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 2 de la data instalării, chiar dacă forma de organizare  a acestuia este diferită față de cea de la data instalării;

•      Consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare în vederea atingerii dimensiunii minime deținută și/sau propusă  prin planul de afaceri nu constituie creare de condiții artificiale;

•       Calculul SO se realizează pe baza tabelului privind stabilirea categoriei de fermă, structura culturilor și calculul valorii producției standard (SO) din Cererea de finanțare pe baza situației existente și/sau propuse, anexa la Ghidul solicitantului;

       Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare de mai mult de 2 ani înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR, cu  activități non-agricole (fără cod CAEN înregistrat în domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 2 ani înainte de depunerea Cererii de finanțare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi autorizează un cod CAEN agricol care să fie, de asemenea, în acord cu domeniul proiectului pentru DR-30, înscriind ulterior exploataţia la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 2 ani înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

  1. să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
  2. să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 2ani, înaintea depunerii cererii de finanţare.

Condiţia de 2 ani cu privire la înregistrarea la ONRC se aplică atât tânărului fermier, cât și formei de organizare a solicitantului.

Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea la APIA/ANSVSA se aplică solicitantului, chiar dacă forma de organizare  a acestuia este diferită față de cea de la data instalării.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

–           70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO ;

–           70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

•       75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

•        25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2027, verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi data de 31 decembrie 2027.

Daca sunteti interesati serios de aceasta linie de finantare puteti sa ne numati la numerele: 0723.856.478 / 0720.388.401.