AFM – Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice

Valori maxime finantabile:

3.000.000 lei pentru comune < 5.000 de locuitori
6.000.000 lei pentru comune > 5.001 locuitori
8.000.000 lei pentru orașe
14.000.000 lei pentru consilii județene
14.000.000 lei pentru municipii de rang 0
12.000.000 lei pentru municipii de rang I
10.000.000 lei pentru municipii de rang II
12.000.000 lei pentru sectoarele municipiului București

 

Perioada depunere proiecte: Luna iunie

Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și vizează:

 • Îmbunătățirea izolației termice a clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi exterioare, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste sol/subsol) precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiționat al clădirii;
 • Introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa);
 • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED;
 • Respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate;
 • Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.).

Criterii eligibilitate solicitant și obiectiv investiție

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– este proprietar sau administrator al clădirii publice pentru care solicită finanțare;

– nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

– nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale;

– nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu;

– nu este în vreuna din situațiile prevăzute la art. 74 – art. 75 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Este eligibil obiectivul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

– clădirea/ansamblul de clădiri și terenul aferent sunt în domeniul public;

– clădirea/ansamblul de clădiri și terenul aferent nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

– clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;

– auditul energetic estimează:

 1. o reducere procentuală a consumului total de energie primară de minimum 30%, pentru fiecare clădire din cadrul obiectivului de investiție;
 2. o reducerea procentuală a cantităţii emisiilor de CO2 de minimum 30%, pentru fiecare clădire din cadrul obiectivului de investiție;
 3. ca un procentaj de minimum 10%, din consumul total de energie primară să fie realizat din surse regenerabile de energie pentru fiecare clădire din cadrul obiectivului de investiție;

– clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcții cu caracter provizoriu;

– clădirea nu este clasată/în curs de clasare ca monument istoric Grupa A – monumente istorice de valoare nationala si universala , Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local;

– clădirea/ansamblul de clădiri pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat.

 

AFM – Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuieli pentru proiectare,asistenţă tehnică şi studii(cap. 3.1, 3.5 și 3.8): în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
  B. cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
  C. cheltuieli taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire (cap. 3.2 și 5.2.5);
  D. cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție (cap. 3.4), realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat radul Ici; AFM finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 10 lei/mp;
  E. cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri (cap. 3.3) conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic, înainte și după intervenție, după caz; AFM finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 7.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire;
  F. cheltuieli pentru informare și publicitate (cap. 5.4);
  G. cheltuielile pentru investiția propusă:
  I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (TIP I), care includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază:
  – Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  – Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  – Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  – Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  – Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
  – Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului.
  II. Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază:
  – repararea/înlocuirea şarpantei și a învelitorii, numai în situația în care a fost termoizolat planșeul peste ultimul nivel sau mansardă care constituie spațiu încălzit;
  – repararea acoperişului tip terasă, hidroizolarea terasei numai în situația în care a fost termoizolat planșeul peste ultimul nivel;
  – demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/ remontarea acestora, după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.
  – lucrări de montare/reabilitare/modernizare a instalaţiilor electrice de forță în centrale termice în cazurile în care acestea vor fi dotate cu echipamente și utilaje consumatoare de energie electrică (pompe de căldură, cazane, pompe);
  – lucrări de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului de putere electrică, în cazul în care acesta este necesar;
  – optimizarea eficienței energetice prin instalarea produselor specifice de umbrire pentru ferestrele de mansardă sau, dupa caz, a ferestrelor pentru acoperis terasă;
  – sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control și monitorizare a calității aerului si temperaturii din spatiile de sub șarpantă;
  – repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;
  – repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip terasă.
  – repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  – demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  – repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.
  TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Noi ca firma de consultanta lucram din anul 2011 in domeniul fondurilor europene pe urmatoarele programe: PNDL, POIM, POC, PNDR-AFIR, AFM, Ministerul Mediului cu sute de proiecte dupuse si castigate.

Ne recomanda experiente, seriozitatea, punctualitatea si profesionalismul.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la numarul 0723.856.478 – Bianca sau pe adresa de e-mail: contact@aconsulting.ro.

Solicita o oferta completand chestionarul de mai jos: